До уваги абітурієнтів! Зміни до правил прийому

 

Правила прийому

до Миколаївського факультету морського та річкового транспорту Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана     Петра Конашевича-Сагайдачного в 2015 році

 

Провадження освітньої діяльності у Миколаївському факультеті морського та річкового транспорту Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України АЕ № 636097 від 10.03.2015 р. за одним напрямом підготовки.

Правила прийому розроблені відбірковою комісією Миколаївського факультету морського та річкового транспорту Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного (далі – відбіркова комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2015 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2014 року № 1172 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 4 листопада 2014 року за        №  1390/26167.

 

 

І. Загальні положення

 

1.1.    Миколаївський факультет морського та річкового транспорту Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного є структурним підрозділом Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного (далі — Академія).

 

1.2.    Миколаївський факультет морського та річкового транспорту Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного (далі – Миколаївський факультет) оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою для отримання ступеню «Бакалавр» за напрямом підготовки 6.070104 «Морський та річковий транспорт» відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу( додаток 1 до цих Правил прийому).

1.3.    До Миколаївського факультету приймаються громадяни України та іноземці, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.

 

1.4.    Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу, гарантовано надаються місця.

 

 

1.5.    Іногородні студенти денної форми навчання забезпечуються проживанням в гуртожитку за наявності вільних місць.

 

1.6.    Організацію прийому вступників до  Миколаївського факультету морського та річкового транспорту Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного здійснює Відбіркова комісія, склад якої затверджує ректор Академії.

 

1.7.    Ректор Академії забезпечує дотримання законодавства України, в тому числі Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2015 році та цих Правил прийому.

 

1.8.    Усі питання, пов’язані зі вступом до Миколаївського факультету, вирішуються Відбірковою комісією на її засіданнях, з погодженням  Приймальною комісією. Рішення Відбіркової комісії оприлюднюються на інформаційних стендах Відбіркової комісії та офіційному веб-сайті www.ksmank.mk.ua.

 

 

ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

                         

2.1.        На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників з урахуванням середнього бала документа про повну загальну середню освіту та бала за особливі успіхи (призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів; призерам ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України) та/або за успішне закінчення підготовчих курсів Академії для вступу до Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного на природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності..

 

2.2.        Миколаївський факультет приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття ступеня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки, що визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 року № 839 “Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста” (див. додаток 3).

 

2.3.        Миколаївський факультет приймає на навчання осіб, які здобули базову або повну вищу освіту, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за іншим напрямом підготовки (спеціальністю) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до правил прийому до Миколаївського факультету, а також на навчання у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом  Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року та Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів у КДАВТ. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі допуску до навчання осіб, які  повертаються після академічної відпустки.

        

ІІІ. Фінансування підготовки фахівців

 

3.1. Фінансування підготовки фахівців у Миколаївському факультеті здійснюється:

за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів – за державним замовленням;

за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів (якщо такі будуть виділені Академії в 2015 році);

за ваучерами;

за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

 

3.2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту у Миколаївському факультеті на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету.

 

3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом підготовки (спеціальністю)  у Миколаївському факультеті, якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, передбачених законом.

 

 

3.4. Прийом до Миколаївського факультету здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування навчання.

 

 

IV. Строки прийому заяв та документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання

 

4.1. Порядок роботи приймальної комісії: Понеділок – П’ятниця з 09.00 до 18.00; перерва на обід: з 13.00 до 14.00; Субота, Неділя – вихідні.

Неділя 2 серпня 2015 року робоча – з 9.00 до 14.00.

 

4.2. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня бакалавра проводиться у такі терміни:

 

Етапи вступної кампанії

Навчання з відривом від виробництва

(денна форма навчання)

Початок прийому заяв та документів у паперовій та електронній формі

10 липня 2015 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні екзамени, що проводить Академія

о 18 годині

24 липня 2015 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних екзаменів

о 18 годині

31 липня 2015 року

Строки проведення вступних екзаменів

25 липня – 31 липня 2015 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників перший — не пізніше

12 години 4 серпня

2015 року.Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування:за державним замовленням – до 18.00

години 8 серпня 2015

року; за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 15 серпня 2015 року.Терміни зарахування вступниківза державним замовленням – не пізніше 12.00 години 10 серпня 2015 року; за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму (спеціальності) – не пізніше 17 серпня 2015 року.

 

4.3.Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра проводиться у такі терміни:

 

Етапи вступної кампанії

Навчання з відривом від виробництва

(денна форма навчання)

Початок прийому заяв та документів у паперовій формі

10 липня 2015 року

Закінчення прийому заяв та документів

о 18 годині

24 липня 2015 року

Строки проведення фахових  випробувань

25 липня – 31 липня 2015 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12 години

02 серпня 2015 року

Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму (спеціальності) – не пізніше 17 серпня 2015 року.

 

4.4. Прийом заяв і документів, проведення співбесід, конкурсний відбір та зарахування на навчання осіб, які здобули базову або повну вищу освіту, для здобуття ступеня бакалавра за іншим напрямом підготовки (іншою спеціальністю) проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії

Навчання з відривом від виробництва

(денна форма навчання)

Початок прийому заяв та документів

10 липня 2015 року

Закінчення прийому заяв та документів

21 серпня 2015 року

Проведення     співбесід

 

Під час подання заяви

Терміни прийняття рішення Приймальної комісії щодо зарахування на навчання

Не пізніше 26 серпня 2015 року

 

 

 

        

V. Порядок прийому заяв і документів для вступу до Миколаївського факультету морського та річкового транспорту Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

 

5.1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до Миколаївського факультету (далі – Заява) в паперовій або в електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до відбіркової комісії Миколаївського факультету.

 

5.2. При вступі на навчання для здобуття ступеня бакалавра вступник може подати заяву (заяви) в паперовій або в електронній формі не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж три заяви у кожному з них. Заяви, подані на певний напрям підготовки (спеціальність) до Миколаївського факультету за різними формами навчання, вважаються фактом подання однієї заяви.

Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) реєструється уповноваженою особою відбіркової комісії у Єдиній базі безпосередньо під час прийняття заяви. У разі наявності у вступника особливих умов для зарахування, передбачених законодавством, інформація про наявні пільги додається до тих заяв вступника, на які поширюється зазначена пільга.

Заяву, зареєстровану в Єдиній базі, може бути скасовано Академією на підставі рішення приймальної комісії до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такої подачі анулюється в Єдиній базі. Відбіркова комісія повідомляє вступникові про своє рішення у день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву на цю саму спеціальність до цього самого вищого навчального закладу.

Виправлення технічних помилок відбувається до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

 

 

5.3. У заяві вступники вказують напрям підготовки, факультет, спеціалізацію, нозологію, профіль, мову тощо (у разі вступу на навчання для здобуття ступеню бакалавра) та форму навчання.

Під час подання заяв про участь у конкурсному відборі вступник зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв, при цьому показник пріоритетності 1 означає найвищу пріоритетність. Вступник зазначає пріоритетність зарахування за обраним напрямом відповідно до факультету.

Пріоритетність, визначена вступником в заяві про участь у конкурсі, не може бути змінена протягом вступної кампанії.

 

 

5.4. При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство»), військовий квиток або посвідчення про приписку, свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство;

довідку про одержання ідентифікаційного податкового номеру;

документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

На вимогу вступника відбіркова комісія засвідчує копії документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.

 

5.5. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

Копію документу державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

Копію сертифікату (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

копію довідки про одержання ідентифікаційного податкового номеру;

шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

Інші  копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідним напрямом, установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття вібірковою комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування).

Вступники денної форми навчання напряму підготовки 6.070104 Морський та річковий транспорт обов’язково проходять спеціалізований медичний огляд, про що їм у поліклініці видається довідка форми 25-Ю. Цю довідку вступник має подати до відбіркової комісії не пізніше терміну закінчення прийому документів згідно з пунктами 4.2  розділу ІV цих Правил прийому.

Особи, які не відповідають за станом здоров’я вимогам, що пред’являються до осіб для роботи на суднах морського і річкового флоту (згідно наказу Міністерства охорони здоров’я України від 19 листопада 1996 р. № 347), або відмовились від проходження медичного професійного відбору, до участі у конкурсі не допускаються.

 

5.6. Вступник подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2015 році.

 

5.7. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами відбірковою комісією Миколаївського факультету або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

 

5.8. Вступники, зазначені у розділі VII цих Правил подають заяву в паперовій формі разом з документами, що засвідчують їх право на складання вступних екзаменів у Миколаївському факультеті.

 

5.9. Заяви в електронному вигляді мають право подати вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на основі атестата про повну загальну середню освіту, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання 2015 року з конкурсних предметів, визначених цими Правилами прийому.

 

5.10. Заява в електронній формі подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн та розглядається відбірковою комісією Миколаївського факультету згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2014 року № 1172.

 

5.11. Відбіркова комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, за допомогою Єдиної бази.

 

5.12. Письмове підтвердження Технічного адміністратора Єдиної бази або директора Українського центру оцінювання якості освіти про недостовірність інформації, поданої вступником до Миколаївського факультету, є підставою для відмови в участі у конкурсному відборі та зарахуванні на навчання (анулювання наказу про зарахування).

Відбіркова комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту (обчислює в разі відсутності), результат якої затверджується рішенням відбіркової комісії і вноситься до Єдиної бази.

 

5.13. Відбіркова комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Миколаївського факультету протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних екзаменів (фахових випробувань), але не пізніше 01 серпня. Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на інформаційних стендах відбіркової комісії та веб-сайті.

 

5.14. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для вступу поза конкурсом фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

 

5.15. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа про здобутий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, що здійснюється Міністерством освіти і науки України відповідно до Порядку визнання і встановлення еквівалентності в Україні документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 28 травня 2012 року № 632, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 червня 2012 року за № 960/21272. Визнання і встановлення еквівалентності цих документів здійснюються протягом першого року навчання.

 

5.16. Відбіркова комісія Миколаївського факультету, перевіряє в Єдиній базі перелік заяв вступника, поданих до інших навчальних закладів.

        

VI. Організація і проведення конкурсу

 

6.1. Відбіркова комісія Миколаївського факультету допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня бакалавра, які подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (або його копію) з трьох відповідних загальноосвітніх предметів, визначених Переліком конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань (див. додаток 5).

 

Для участі у конкурсі приймається сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсними предметами з української мови та літератури,  математики базового рівня складності.

 

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до Миколаївського факультету для здобуття ступеню бакалавра, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту, помножених на вагові коефіцієнти, та додаткових балів, передбачених пунктами 6.4 або 6.5.

При розрахунку конкурсного бала вагові коефіцієнти розподіляються наступним чином: для кожного з конкурсних предметів — 30 відсотків, для середнього бала додатка до атестату про повну загальну середню освіту — 10 відсотків.

Середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». Внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній бал автоматично переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали, наведеною у додатку 8 до цих Правил. При використанні інших шкал оцінювання порядок перерахунку визначає  відбіркова комісія.

 

 

6.3. При вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти подання вступниками сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання є обов’язковим, крім випадків, передбачених розділом VII цих Правил.

 

6.4 Призерам (особам, нагородженим дипломами I — III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти додатково нараховуються бали за умови, якщо вони вступають на напрями, для яких є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами.

Призерам III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої  академії наук України додатково нараховуються бали відповідно до секції, по якій вступник брав участь у конкурсі-захисті, напряму підготовки (спеціальності) згідно з додатком 5 до Умов прийому. Відповідність визначається рішенням відбіркової комісії.

Особам,  нагородженим дипломами  I-IІІ ступеня, величина додатково нарахованих балів  дорівнює  200 балам помноженим на ваговий коефіцієнт.

Додатковий бал зараховується лише за однією з перелічених вище підстав.

6.5. Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу успішно закінчили підготовчі курси Академії, для вступу на основі повної загальної середньої освіти до Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного для навчання на інженерно-технічних напрямах підготовки згідно з переліком інженерно-технічних спеціальностей, наведених у додатку 4 до Умов прийому, за результатами підсумкової атестації додатково нараховується від 100 до 200 балів помножених на ваговий коефіцієнт. Ця норма поширюється на підготовчі курси Академії та її відокремлених структурних підрозділів, що мають ліцензію на здійснення підготовки до вступу до Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, обсяг навчальних годин яких складає не менше 150 аудиторних годин та термін навчання – не менше трьох місяців.

 

6.6. Ваговий коефіцієнт для  розрахунку  додаткових балів за особливі успіхи дорівнює 5 відсотка

 

6.7. При прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки бакалавра перелік показників конкурсного відбору, порядок проведення фахових випробувань визначаються таким чином:

 

6.7.1. Миколаївський факультет допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра вступника, який подає диплом молодшого спеціаліста з відповідної спеціальності. У конкурсі беруть участь вступники, які успішно склали письмові вступні випробування з фаху за напрямом підготовки (за напрямом підготовки 6.070104 Морський та річковий транспорт може складатися комп’ютерне тестування Open Test). Поза конкурсом зараховуються особи, яким надане таке право розділом XІ цих Правил прийому. Рейтинговий список складається за набраними балами на вступному фаховому випробуванні у порядку від вищого до нижчого. При рівності набраних конкурсних балів першочергове право на зарахування надається вступникам відповідно до розділу ХІІ цих Правил прийому, а також:

1) мають вищі оцінки з профільного (профільних) дисциплін, зазначених в документі про здобутий попередній освітньо-кваліфікаційний рівень;

2) мають вищий середній бал оцінок з дисциплін, зазначених в документі про здобутий попередній освітньо-кваліфікаційний рівень.

Першочергове право на зарахування надається у порядку, визначеному розділом ХІІ цих Правил прийому і попередніми абзацами.

6.8. Особи, не атестовані з української мови, подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (складають вступний екзамен з урахуванням наявності відповідних педагогічних і науково-педагогічних кадрів, які є членами предметних (атестаційних) комісій).

Результат екзамену при вступі на основі повної загальної середньої освіти оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість балів сертифіката з української мови та літератури.

 

VII. Участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти

 

7.1. Брати  участь у конкурсі тільки за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів на  Миколаївському факультеті  мають право:

особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880, через які вступники не проходили зовнішнє незалежне оцінювання;

особи, звільнені з військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу.

 

 

VIIІ. Проведення вступних екзаменів, фахових випробувань та творчих конкурсів

 

8.1. Відповідно до пунктів 2.1, 2.2, 2.3 розділу ІІ, розділу VI і розділу VII цих Правил для проведення вступних екзаменів створюються предметні екзаменаційні комісії. Для проведення фахових випробувань при вступі на навчання на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня створюються фахові атестаційні комісії.

 

8.2. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

 

 

8.3. Результати фахових випробувань для вступників, які вступають на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня, оцінюються за шкалою від 5  до 20 балів.

Вступники, які одержали під час фахового випробування менше 7 балів за шкалою від 5 до 20 балів до участі у конкурсі не допускаються.

 

 

8.4. Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня розробляються і затверджуються Миколаївським факультетом не пізніше ніж за три  місяці до початку прийому документів. Програми фахових випробувань оприлюднюються на веб-сайті Миколаївського факультету та у Відбірковій комісії.

 

 

8.5.Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

 

8.6. Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені Миколаївським факультетом, розглядає апеляційна комісія Миколаївського факультету, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом ректора Академії.

 

8.7. Відомості щодо результатів вступних екзаменів (фахових випробувань) формуються в Єдиній базі.

 

8.8. Результати вступних екзаменів (фахових випробувань), що складались в Миколаївському факультеті враховуються тільки у цьому навчальному закладі за виключенням зарахування згідно з розділом ХІХ цих Правил.

 

 

IX. Цільовий прийом до Миколаївського факультету морського та річкового транспорту Київської державної академії водного          транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

 

9.1. Цільовий прийом організовується:

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості».

 

9.2. Особи, які вступають до Миколаївського факультету на підготовку за державним замовленням на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, додають направлення, видане відповідними органами освіти Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (для закладів I — II рівнів акредитації — відповідними органами освіти районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій), а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади.

 

9.3. Установлена квота — 25 відсотків від загальної кількості місць державного замовлення за певним напрямом підготовки.

 

9.4. Учасники цільового прийому зараховуються за окремим конкурсом на навчання для здобуття ступеню бакалавра. Конкурс відбувається відповідно до конкурсного бала, визначеного на загальних засадах для цієї категорії вступників. Зарахування здійснюється за окремим конкурсом, який організовується за кожним напрямом підготовки (спеціальністю) з урахуванням обсягу державного замовлення та встановленої квоти.

Конкурс відбувається відповідно до суми набраних балів без урахування категорій вступників, зазначених у пункті 12.1 розділу ХІІ цих Правил прийому.

9.5. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.

 

X. Зарахування за співбесідою

 

10.1. За результатами співбесіди зараховуються до Миколаївського факультету особи, яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право.

 

10.2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова відбіркової комісії.

 

10.3. Особи, які за результатами співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених Правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.

 

XІ. Зарахування поза конкурсом

 

11.1. Поза конкурсом зараховуються:

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

інваліди I, II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;

особи, яким відповідно до закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» надане таке право;

члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений центральних органом виконавчої влади у сфері освіти і науки;

 

11.2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 11.1 цього розділу, установлюється приймальною комісією Академії і не повинна бути більше 20 відсотків обсягу державного замовлення з кожного напряму (спеціальності), доведеного вищому навчальному закладу, але не менше одного місця.

Зарахування осіб, визначених пунктом 11.1 цього розділу, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.

 

11.3. Вступники, які належать до категорій, зазначених у пункті 11.1,  не рекомендовані до зарахування на навчання на визначені місця згідно з пунктом 11.2 цих Правил, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до  конкурсного балу.

 

XIІ. Право на першочергове зарахування

 

12.1. Право на першочергове зарахування до Миколаївського факультету для здобуття ступеню бакалавра мають:

особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» надане таке право при вступі до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів;

особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лютого
2002 року № 157 “Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді ”  надане таке право;

для вступників на базі повної загальної середньої освіти:

випускники професійно-технічних училищ – відокремлених структурних підрозділів Академії;

випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю;

вступники, які в рік вступу закінчили підготовчі курси Академії чи її відокремлених структурних підрозділів;

вступники, які у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних випробувань, мають більший бал з історії України для вступу за напрямом підготовки правознавство, та з математики для всіх інших напрямків;

для вступників на базі неповної, базової або повної вищої освіти:

вступники, які мають більший середній бал додатка до диплома про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень.

 

12.2. Право першочергового зарахування надається за послідовністю, визначеною пунктом 1 цього розділу.

 

XIІІ. Формування та оприлюднення списку вступників,   рекомендованих до зарахування

 

13.1. Список вступників, які вступають на умовах цільового прийому, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого відповідно до порядку формування рейтингового списку без урахування категорій вступників, визначених у розділах Х, ХІ, ХІІ цих Правил.

 

13.2. Список вступників, рекомендованих до зарахування, формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому;

вступники, рекомендовані до зарахування поза конкурсом;

вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

вступники, які рекомендовані до зарахування за конкурсом.

 

13.3. У межах кожної зазначеної в пункті 2 цього розділу категорії рейтинговий список вступників впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття відповідно до розділу ХІІ цих Правил (для вступників за ступенем бакалавра на основі повної загальної середньої освіти) для:

осіб, які беруть участь у конкурсі відповідно до заяви з вищим пріоритетом;

осіб, які мають більшу суму балів результатів вступних випробувань;

осіб, які мають вищі результати вступних випробувань з максимальними ваговими коефіцієнтами.

осіб, які мають вищий середній бал атестата про загальну середню освіту.

 

13.4 У списку вступників, рекомендованих до зарахування, що формується з Єдиної бази, зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові вступника;

конкурсний бал вступника;

наявність підстав для вступу поза конкурсом;

наявність підстав до зарахування на місця цільового прийому;

наявність підстав для зарахування за результатами співбесіди;

наявність права на першочергове зарахування.

пріоритет заяви, зазначений вступником.

13.5. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази з урахуванням пріоритетності та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті вищого навчального закладу. Списки вступників, рекомендованих до зарахування, формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах відбіркової комісії та веб-сайті Миколаївського факультету. Списки оновлюються після виконання/невиконання вступниками вимог для зарахування на навчання відповідно до пункту 15.1 розділу XV цих Правил прийому.

У рейтинговому списку вступників зазначаються такі самі дані, що і в списку вступників, рекомендованих до зарахування, відповідно до пункту 13.4 розділу XІІІ цих Правил.

 

 

XІV. Надання рекомендацій для зарахування

 

14.1. Рішення про рекомендування до зарахування вступників на місця державного замовлення відбіркова комісія приймає у строк, визначений пунктом 4.2 і 4.3 розділу ІV цих Правил, та згідно з порядком формування конкурсного списку, визначеного у розділі ХІІІ цих Правил відповідно до конкурсного бала вступника від вищого до нижчого.

Вступника буде рекомендовано до зарахування за найвищим пріоритетом з числа зазначених ним під час подання заяв, за яким вступник потрапляє у число тих, хто може бути рекомендований до зарахування на місця державного замовлення.

Формування списків рекомендованих до зарахування вступників здійснюється в Єдиній базі у межах обсягу державного замовлення, за його відсутності – у межах ліцензійного обсягу. Рекомендації до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб надаються після завершення виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення. Рекомендація до зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб надається за всіма пріоритетами, зазначеними вступником під час подання заяв.

 

14.2. Приймальна комісія приймає рішення про зарахування на навчання на місця державного замовлення відповідно до строків, визначених у пунктах 4.2 і 4.3 розділу ІV цих Правил.

 

14.3. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах відбіркової комісії Миколаївського факультету.

Рішення відбіркової комісії про рекомендацію до зарахування також розміщується на офіційному веб-сайті.

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку.

 

XV. Реалізація права вступників на вибір місця навчання

15.1.Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до пунктів 4.2, 4.3 розділу IV цих Правил, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки,  сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими правилами, до відбіркової комісії

Особи, які подали заяви в електронній формі, зобов’язані підписати власну електронну заяву, роздруковану у відбірковій комісії Миколаївського факультету.

15.2. Особи, які в установлені строки, не подали до відбіркової комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та Правилами прийому Миколаївського факультету (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

15.3. Вступник, який за результатами конкурсного відбору рекомендований до зарахування на навчання за відповідним пріоритетом (із зазначених в його заявах), до закінчення строку конкурсного відбору на навчання осіб, рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення, зобов’язаний подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених  Умовами прийому та цими Правилами прийому. Особи, які подали заяви в електронній формі, зобов’язані підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії.

 

XVІ. Коригування списку рекомендованих до зарахування

16.1. Відбіркова комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами прийому та цими Правилами прийому, до відбіркової комісії Миколаївського факультету.

Відбіркова  комісія не пізніше 18 години 12 серпня надає рекомендації до зарахування на вакантні місця державного замовлення вступникам за рейтингом із числа рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних і юридичних осіб, які виконали умови до зарахування відповідно до пункту 1 та 2 розділу XV цих Правил прийом у.

 

Вступники, яким анульовано рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення, не втрачають права участі у конкурсі на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб. Рекомендація до зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб надається за всіма пріоритетами, зазначеними вступником під час подання заяв.

 

16.2. Рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб з числа тих, яким було анульовано рекомендацію до зарахування на навчання за державним замовленням, приймається за заявою вступника, що подається до відбіркової комісії Миколаївського факультету.

 

16.3. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 15.1 розділу XV цих Правил.

Договір із замовником щодо навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб укладається після видання наказу про зарахування.

Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

16.4.  При одночасному навчанні за кількома програмами за напрямами або спеціальностями та формами навчання, крім двох денних, одна з яких за державним замовленням, оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінал сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього строку навчання.

При одночасному навчанні за кількома програмами за напрямами або спеціальностями та формами навчання, крім двох денних, за кошти фізичних та юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються у вищому навчальному закладі за бажанням студента. В інших навчальних закладах зберігаються завірені копії документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, копія сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом строку навчання разом з оригіналом довідки іншого вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали  документів.  Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому вони зберігаються.

XVIІ. Наказ про зарахування

17.1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного на підставі рішення Відбіркової комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі відповідно до списків вступників, рекомендованих до зарахування, та оприлюднюються на інформаційному стенді Відбіркової комісії і офіційному веб-сайті у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені розділом ІV цих Правил.

 

17.2. Рішення відбіркової комісії про зарахування вступника може бути скасоване відбірковою комісією Миколаївського факультету або Приймальною комісією Академії у разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 19.5 розділу ХІХ цих Правил.

Вступники можуть бути відраховані з навчального закладу за власним бажанням, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі, а таким особам повертаються документи, що подавались вступником.

На звільнене(і) при цьому місце (місця) до початку навчальних занять може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цей напрям підготовки (спеціальність). У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з інших напрямів підготовки (спеціальностей) цього вищого навчального закладу за умови збігу конкурсних предметів.

 

17.3. Наказ про зарахування вступника на місце відрахованої особи видається за умови особистого виконання вступником вимог пункту 15.1 розділу XV цих Правил.

 

17.4. Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок державного пільгового довгострокового кредиту приймається за заявою вступника, що подається до відбіркової комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до встановленої Академії квоти.

 

 

XVІІІ. Зарахування до Миколаївського факультету морського та річкового транспорту Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного на звільнені місця протягом перших днів навчання та зберігання робіт вступників

 

18.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Миколаївського факультету, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі.

Зарахування на місця відрахованих студентів відбувається протягом наступних п’яти робочих днів з урахуванням положень та вимог пунктів 17.2 і 17.3 розділу XVIІ цих Правил. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і верифікуються в Єдиній базі до 18.00 години 17 вересня року вступу.

 

18.2. Роботи вступників, виконані ними на вступних екзаменах, творчих конкурсах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.

XІX. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до Миколаївського факультету морського та річкового транспорту Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

19.1. На засіданні відбіркової комісії Миколаївського факультету мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу.

 

19.1.1. Порядок акредитації представників засобів масової інформації (ЗМІ) у відбірковій комісії Миколаївського факультету:

Для одержання акредитації представники ЗМІ повинні надати до приймальної комісії Академії відповідну заявку. Заявка на акредитацію подається до приймальної комісії на ім’я ректора Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного у письмовій формі на офіційному бланку редакції ЗМІ і засвідчується підписом головного редактора та печаткою ЗМІ. Разом із заявкою представляються належним чином засвідчені копії свідоцтва про державну реєстрацію ЗМІ, ліцензії на мовлення (для електронних ЗМІ) та документа, що підтверджує професійний фах заявника, фотокартка кожної особи, вказаної в заявці, в електронному вигляді.

Заявка на акредитацію повинна містити наступні відомості:

—         повне найменування ЗМІ;

—         його засновників (співзасновників), видавця (видавців);

—         тираж, періодичність (для електронних ЗМІ – канал і регіон мовлення);

—         юридичну та фактичну адресу редакції ЗМІ, регіон розповсюдження, поштову адресу (у тому числі індекс);

—         прізвище, ім’я, по батькові головного редактора (директора) ЗМІ, номери його робочих телефонів і факсів;

—         номери робочих телефонів і факсів редакції, електронну адресу;

—         прізвище, ім’я, по батькові журналіста, який рекомендується на акредитацію (повністю), його рік народження, посаду, робочий телефон, мобільний телефон (за бажанням);

—         прізвище, ім’я, по батькові технічного фахівця, його посаду, робочий телефон.

Заявка на акредитацію приймається в оригіналі.

 

Рішення про акредитацію приймається приймальною комісією Академії в терміни, що не перевищують 3 днів з дня отримання заявки на акредитацію.

Список акредитованих представників ЗМІ оприлюднюється на веб-сторінці приймальної комісії Академії.

Кожній акредитованій особі не пізніше, ніж за п’ять днів після прийняття приймальною комісією рішення про акредитацію, видається акредитаційне посвідчення, в якому вказується прізвище, ім’я, по-батькові, назва засобу масової інформації, посада (журналіст, технічний представник ЗМІ (оператор), яка дійсна тільки при наявності документа, що засвідчує особу. Акредитаційне посвідчення одночасно є посвідченням на право входу до приміщення, де проводяться засідання відбіркової комісії Миколаївського факультету.

 

19.1.2. Інформація про час та місце проведення засідань відбіркової комісії Миколаївського факультету повідомляється акредитованим особам після запиту, який надається акредитованими особами до Загального відділу Академії.

 

19.1.3. Акредитація припиняється у випадку: порушення законів України, умов і загального режиму роботи відбіркової комісії Миколаївського факультету, встановлення в судовому порядку фактів поширення недостовірної інформації, що завдала шкоду діловій репутації, честі і гідності фізичним і юридичним особам, власності, поширення інформації, що не відповідає дійсності, завершення строку тимчасової акредитації, порушення Статуту Академії та Правил внутрішнього розпорядку Миколаївського факультету.

 

19.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою відбіркової комісії. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання відбіркової комісії своїх спостерігачів. Відбіркова комісія зобов’язана створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання.

 

19.3. Миколаївський факультет створює умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідного напряму. Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним замовленням, у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу поза конкурсом та цільового прийому, оприлюднюються на інформаційних стендах відбіркової комісії і на офіційному веб-сайті не пізніше другого робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

 

19.4. Голова відбіркової комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється.

 

19.5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в олімпіадах та конкурсах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного  оцінювання є підставою для відрахування студента.

 

19.6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг державного замовлення, вартість навчання за напрямами (спеціальностями), хід подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації здійснюється інформаційними системами, в тому числі системою «Конкурс», на підставі даних, внесених приймальними комісіями до Єдиної бази, із зазначенням категорій вступників відповідно до розділів ІХ-ХІІ цих Правил прийому.

 

19.7. Не пізніше ніж за три дні до початку прийому документів на навчання для отримання ступеня бакалавра вищі навчальні заклади, яким було доведено державне замовлення, зобов’язані оприлюднити на власних веб-сайтах та внести до Єдиної бази інформацію про кількість місць державного замовлення на напрями (спеціальності), у тому числі квоту цільового прийому, кількість місць для осіб, які вступають поза конкурсом.

 

 

Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра проводиться у такі терміни:

Оставить комментарий

Вы должны войти, чтобы оставить комментарий.